PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ARTAN ELEZI
Subjekti i Interesuar:  AGJENCIA E TRAJTIMIT TË KREDIVE
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 968/10-2013-2046, datë 19.12.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr. 00-2017-2236, datë 10.10.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  13
Data:  09.03.2021
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 13 Date: 09.03.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.