PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ASTRIT MELI
Subjekti i Interesuar:  NIKOLIN KODHIMA, BUKURIJE AGAJ, GRAMOZ HAXHIRAJ, MELEQE BINAJ, BAJRAM MEMINAJ, SHOQËRIA CIKA SH.P.K., SHOQËRIA SEVAST SH.P.K., AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE, KËSHILLI I RREGULLIMIT TË TERRITORIT BASHKIA VLORË, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 580, datë 16.03.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr. 390, datë 23.04.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2017-899 (72), datë 13.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  12
Data:  09.03.2021
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 12 Date: 09.03.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.