PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  JORDAN DACI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 162, datë 11.09.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe nr. 235 (86-2019-3271), datë 31.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit si të papajtueshme me Kushtetutën.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  43
Data:  11.03.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 43 Date: 11.03.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.