PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DRITA XHEKA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  99
Data:  28.07.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 99 Date: 28.07.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.