PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  JONEL KOCA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-121, datë 02.02.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 375, datë 21.11.2014 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr. 41-2014-810 (385), datë 10.03.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  98
Data:  28.07.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 98 Date: 28.07.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.