PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DONALDI ZEFI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i neneve 435, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale: Akti i rekursit dhe memoriet duhet të nënshkruhen, me pasojë mospranimi, nga mbrojtësit, si dhe 474 të Kodit të Procedurës Civile: Rekursi dhe të gjitha kërkesat e tjera që paraqiten në Gjykatën e Lartë nënshkruhen nga avokati që përfaqëson palën dhe, nëse pala e kërkon, edhe nga kjo e fundit si të papajtueshme me Kushtetutën.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  89
Data:  13.07.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 89 Date: 13.07.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.