PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MIKLOVAN ZYMERI, përfaqësuar nga avokate Ina Serjanaj, me prokurë.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 71, datë 09.03.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën. Kthimi i çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Lartë me një tjetër trup gjykues.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  45
Data:  11.03.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 45 Date: 11.03.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.