PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ERION ÇEREKJA, përfaqësuar nga avokat Agron Lamaj.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 46, datë 30.06.2023 të Komisionit të Përkohshëm Për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari; nr. 1637 prot., datë 16.05.2023 Për arkivimin pas shqyrtimit fillestar të ankesave të bashkuara të paraqitura nga shtetasi Erion Çerekja të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  33
Data:  22.02.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 33 Date: 22.02.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.