PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ADRIAN BATUSHA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-3850, datë 12.10.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit, me tjetër trup gjykues.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  36
Data:  28.02.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 36 Date: 28.02.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.