PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ISMET BALLA, përfaqësuar me prokurë nga avokati Skënder Korriku.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-3027, datë 02.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për shqyrtim në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  47
Data:  12.03.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 47 Date: 12.03.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.