PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MINERVA KOTHERJA, përfaqësuar nga Endri Kotherja, me prokurë.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve, datë 07.02.2022, për revokimin e vendimit, datë 03.06.2015 për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore; nr. 00-2023-4090 (135), datë 15.03.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve në Gjykatën e Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  43
Data:  08.03.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 43 Date: 08.03.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.