PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KUDRET BARJAMAJ, përfaqësuar me prokurë nga avokate Esmeralda Demiraj.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-574, datë 26.01.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  12
Data:  28.02.2024
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 12 Date: 28.02.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.