PrintCloseKërkesa

Viti:  2007
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHPETIM DAMA, përfaqësuar nga avokatët Maksim Haxhia e Artan Hajdari, me prokurë.
Subjekti i Interesuar:  KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT TË REPUBLIKES SE SHQIPERISE, përfaqësuar me Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, Artan Kodheli, me autorizim.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr. 13, datë 07.05.2003 të KRTRSh.; nr. 5422, datë 19.12.2003 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 38, datë 28.06.2005 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 890, datë 30.06.2006 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  15
Data:  18.04.2007
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.6. Vendime të gjykatave, 1.3.1.2. Shumicë, 1.4.1. Shfuqizim, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 2.1.2.1. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 4.7 Presidenti, 5.1. Procesi i rregullt ligjor dhe garancitë procedurale, 5.1.14. Paanësia, 5.2.1. E drejta e pronës
Vendimi i Plotë:  Nr: 15 Date: 18.04.2007
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.