| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e kandidatëve për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë i/e nivelit te larte ne Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes”

I. LËVIZJA PARALELE

Lista

e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste ie nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes, kategoria III-b .

Lista nr.1.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

Nuk ka

Lista

e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste ie nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes, kategoria III-b.

Lista nr.2.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

Nuk ka

Lista

e verifikimit paraprak të kandidatëve që nuk kualifikohen për konkurrimin për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste ie nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes, kategoria III-b .

Lista nr.3.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

kandidates/it

Aresyet e mosplotesimit te kerkeses

Nuk ka

 

II. PRANIMI

Lista

e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për proçedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste ie nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes, kategoria III-b .

Lista nr.1.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

1

Arben Tufa

Jurist

Punonjës i ruajtjes dhe sigurisë së brëndshme në Drejtorinë e Shër-bimeve dhe të Mirëmbajtjes në Gjykatën Kushtetuese

2

Bashkim Boletini

Oficer

Aktualisht pa angazhim, si ushtarak ne pension te parakohshem

3

Orges Tërshana

Administrator biznesi ne administrim publik

Konsulent i jashtëm i IMC ores &alloys Gmbh Austria në Shqipëri

Lista

e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste ie nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes, kategoria III-b.

Lista nr.2.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

1

Bashkim Boletini

Oficer

Aktualisht pa angazhim, si ushtarak ne pension te parakohshem

2

Orges Tërshana

Administrator biznesi ne administrim publik

Konsulent i jashtëm i IMC ores &alloys Gmbh Austria në Shqipëri

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 03.01.2019.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.