| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim fituesi për pozicionin Specialistit i Nivelit të Lartë të Ruajtjes e Sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Drejtoria Ekonomike dhe e Burimeve Njerëzore shpall fitues për procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin e specialistitit të nivelit të lartë të ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes, z. Orgest Tërshana me 93,0 pikë.
 

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE
 

Datë, 28.01.2019.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.