Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në administratën e Gjykatës Kushtetuese - Specialist i Drejtorisë Gjyqësore dhe Dokumentacionit

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

Specialiste i/e nivelit te larte i dokumentacionit dhe i sekretarise gjyqesore, ne Drejtorine Gjyqesore dhe te Dokumentacionit-kategoria III-b

Pozicioni më sipër, i afrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën lëvizjes paralele brenda institucionit te Gjykates Kushtetuese! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë!

AFATI I PARAQITJES SE DOKUMENTAVE

Afati për dorëzimin e dokumentave fillon me daten 19.02.2018 dhe perfundon me date 06.03.2018.

Rezultatet e verifikimit paraprak

Pas perfundimit te ketij afati, njesia perkatese do te beje verifikimin paraprak te kandidateve qe permbushin kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta dhe brenda 10 diteve do te shpall rezultatet e e ketij vleresimi paraprak, ne baze te dokumentacioneve te paraqitura. Listen e kandidateve qe plotesojne keto kritere si dhe daten dhe oren kur do te zhvillohet intervista, njekohesisht do te njoftohen kandidatet e skualifikuar. Kandidatet e skualifikuar kane te drejte te paraqesin ankese brenda tre diteve prane njesise perkatese. Rezultatet do te njoftohen ne faqen e webit te Gjykates Kushtetuese dhe ne kendin e njoftimeve te kesaj gjykate.

Pershkrimi i detyrave qe kryen specialisti/ja në këtë vënd pune jane:

1. Ushtrimi i kontrollit paraprak të kërkesave drejtuar Gjykatës Kushtetuese, sipas nenit 27 të Ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të RSH”, të ndryshuar;

 1. Mbajtja e komunikimeve shkresore me kërkuesin ose përfaqësuesin e tij për plotësimin, brenda afatit, të kërkesës që nuk plotëson kriteret e parashikuara në nenin 27 të ligjit të lartpërmendur;
 2. Regjistrimi i kërkesave që plotësojnë kriteret formale në Regjistrin Themeltar të Kërkesave dhe në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve;
 3. Mbajtja e komunikimeve shkresore me kërkuesin, subjektet e interesuara, ose përfaqësuesit e tyre, si dhe mbajtja e korrespondencës me gjykatat e tjera, të nevojshme këto për gjykimin kushtetues;
 4. Përgatitja e dosjeve dhe shpërndarja, gjyqtarëve dhe këshilltarëve, e çdo dokumenti të nevojshëm për realizimin e procesit vendimmarrës të Gjykatës Kushtetuese;
 5. Komunikimi me email i njoftimeve, vendimeve dhe çdo informacioni të Drejtorisë Gjyqësore dhe Dokumentacionit gjyqtarëve, këshilltarëve dhe punonjësve të tjerë, që duhet të vihen në dijeni;
 6. Mbajtja dhe zbardhja e procesverbalit të seancës gjyqësore dhe pas përfundimit të plotë të shqyrtimit të çështjes, vendosja e numrit të vendimit, datës dhe dispozitivit në regjistrat përkatës;
 7. Regjistrimi, numërtimi dhe zbardhja e vendimeve dhe dërgimi i kopjeve të tyre pjesëmarrësve në gjykim;
 8. Dërgimi i kopjeve të vendimeve pjesëmarrësve në gjykim dhe vendimeve përfundimtare edhe Qendrës së Botimeve Zyrtare, për publikim në Fletoren Zyrtare;
 9. Numërtimi i dosjes gjyqësore të përfunduar dhe plotësimi i kartelës së dosjes.
 10. Nxjerrja e të dhënave dhe përpilimi i statistikave vjetore ose i çdo lloj statistike tjetër të kërkuar nga gjyqtarët. Vlerësimi i tyre në raport me statistika të ngjashme të mëparshme.
 11. Çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga drejtuesi i Drejtorisë.

KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori.
 • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.
 • Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kritere të veçanta për specialistin/en i/e nivelit te larte i dokumentacionit dhe i sekretarise gjyqesore:

▪ Te zoteroje nje diplome Master i shkencave ose Master profesional ne shkencat juridike; Te kete nje notë mesatare mbi 8;

▪ Të ketë përvojë në punë jo më pak se 5 vjet në radhët e gjyqësorit, në pozicionin e

specialistit/es ose të sekretarit/es gjyqësore;

▪ Të ketë njohuri në nxjerrjen e të dhënave dhe përpilimin e statistikave;

▪ Të zotërojë mirë dhe të ketë mbrojtur të paktën një gjuhë të huaj;

▪ Të zotërojë metodat e reja të informacionit dhe të ketë aftësi të shumë të mira të njohjes e përdorimit të PC në programet baze të tij;

▪ Te kete aftesi shume te mira komunikimi dhe te punes ne grup;

▪ Pasja e nje diplome të një fakulteti të dytë perben avantazh;

PER PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, do te ndiqet procedura për konkurrim sipas dispozitave perkatese per pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Te gjithe kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e vecanta dhe ato te pergjithshme te Nenit 21te Ligjit Nr 152/2013 Per Nenpunesit Civil. .

DOKUMENTACIONI DHE MËNYRA E DORËZIMIT

Kandidatët duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë pranë Drejtorise se Ekonomike dhe Burimeve Njerzore , dokumentat si më poshtë:

a) Jetëshkrimi i plotësuar në përputhje me dokumentin tip.

b) Nje Kërkesë për aplikim.

c) Fotokopje e diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor).

d) Fotokopje e librezës së punës (të gjitha faqet që vertetojnë eksperiencën në punë).

e) Fotokopje e letërnjoftimit (ID).

f) Vertetimin e gjendjes shëndetësore.

g) Vertetimin e gjëndjes gjyqësore/formulari i plotesuar per verifikim.

h) Vlerësimet e fundit nga eprori direkt.

i) Vërtetimin nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi.

j) Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE.

Kandidatët per pranimin ne sherbimin civil do të vlerësohen me shkrim nga Komiteti i Pranimit te Perhershem prane Gjykates Kushtetuese. Menyra e vleresimit dhe procedurat qe ndiqen per kandidatet eshte e percaktuar ne dispozitat perkatese te ligjit si dhe ne udhezimet perkatese te DAP.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës.

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme.

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Kandidati duhet te zoteroje njohuri të gjera të fushës, të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike; aftësi për të integruar informacionin me nevojat e Institucionit , aftësi për të identifikuar dhe qartësuar çështje, për të dhënë mendime alternative të mbështetura në përvojën profesionale.

Fusha e njohurive per kandidatet qe do te testohen do te jene:

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise; Ligji per organizimin e funksionimin e Gjykates Kushtetuese dhe Rregullorja e brendshme; Ligji per statusin e nepunesit civil; Ligji per rregullat e etikes ne administraten publike; Ligji per te drejten e informimit per dokumentat zyrtare; Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative; Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale; legjislacioni ne fuqi per sistemin e drejtesise ne Republiken e Shqiperise me aktet nenligjore qe rregullojne keto veprimtari.

Procesi i vleresimit do te bazohet në vlerësimin e aftësive profesionale të kandidatëve nëpërmjet një konkurrimi, që përfshin një testim të shkruar, dhe një testim me gojë.

Testimi i kandidateve do te zhvillohet ne Gjykaten Kushtetuese me daten 20.03.2018.

Intervista e strukturuar do te zhvillohet me daten 21.03.2018.

Lista e fituesve do të shpallet në datën 22.03.2018.

Lista perfundimtare do te shpallet me daten 30.03.2018. Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Gjykates Kushtetuese dhe në kendin e informimit të publiku te institucionit.

Paraqitja e kerkeses dhe dokumentave do te behet prane Kryetarit te Gjykates Kushtetuese ose Drejtorise Ekonomike dhe Burimeve Njerezore, brenda dates 06.03.2018.

Per me shume informacion per Gjykaten Kushtetuese dhe veprimtarine e saj mund te vizitoni edhe faqen tone ne internet: www.gjk.gov.al

Per sqarime te metejshme mund te kontaktoni me numrin telefonik 04 2243698, ose ne adresen: Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise, bulevardi “Deshmoret e Kombit”, nr.26, Tirane.


GJYKATA KUSHTETUESE


Tirane, me 16.02.2018 .

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.