| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për plotësimin e vëndeve të punës me punonjës shtesë me kontratë të përkohshme në administratë

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë njofton, se kërkon të plotësojë në administratën e saj 4 vënde pune me punonjës shtesë me kontratë të përkohshme në pozicionin:

‟Specialist/e i/e arkivit në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit”
 
I.1 Qëllimi i pozicionit të punës:

• Të arkivojë dokumentacionin gjyqësor dhe dokumentacionin tjetër administrativ, ekonomik e financiar të Gjykatës Kushtetuese në zbatim të kërkesave të nenit 20, pika 3, të ligjit nr.9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”.
 
I.2 Detyrat e përgjithshme që kryen specialisti/ja në këtë vënd pune:

a) Marrja në dorëzim e dokumentacionit dhe sistemimi dhe rregullimi i tij për arkivim.
b) Përgatitja e dokumentacionit, sistemimi dhe rregullimi i tij për arkivim, konform ligjit për arkivat dhe akteve nënligjore që rregullojnë këtë veprimtari.
c) Puna kryhet, brënda kërkesave të ligjit për arkivat, udhëzimeve të përgjithshme lidhur me objektivat dhe afatet e përfundimit të detyrave dhe akteve nënligjore që rregullojnë këtë veprimtari.
d)  Detyrat realizohen sipas normave të miratuara nga DPA, në përputhje me politikat e institucionit, me standardet administrative dhe procedurat teknike, si dhe duke mbajtur parasysh praktikat profesionale.
e) Përmbushja e detyrave kërkon aftësi profesionale, analitike dhe planifikim të pavarur.
f) Detyrat e pozicionit të punës për këtë nivel identifikojnë mundësitë për përmirësimin e mëtejshëm të procedurave dhe teknikave.
g) Diskutojnë rezultatet e punës me eprorin dhe i referohen atij vetëm në rastet e problematikave/çështjeve jo të zakonshme. Eprori kontrollon punën vetëm përsa i takon rezultatit dhe zakonisht nuk ndërhyn lidhur me përmbajtjen e saj.
 
I.3 Zgjidhja e problemeve (kompleksiteti & pasoja):
a) Zakonisht e standardizuar dhe deri diku komplekse, problemet e hasura kërkojnë zgjidhje brenda politikave, parimeve dhe objektivave të përcaktuara për funksionin përkatës;
b) Zgjidhjet e dhëna ndikojnë në rezultatin e punës dhe të objektivit të njësisë organizative përkatëse.
 
I.4 Vendimmarrja(lloji & liria e veprimit):
a) Është e shpeshtë dhe e vazhdueshme, por brënda një tërësie standardesh administrative dhe/ose procedurash teknike;
b) Detyrat/projektet e caktuara kërkojnë analizë dhe planifikim; vendimmarrja lidhet dhe me identifikimin e alternativave për të përmirësuar procedurat dhe teknikat.
 
I.5 Mjedisi menaxherial (marrëdhënia e menaxhimit & fokusi i veprimtarisë):

a) Puna e specialistit të këtij niveli ndikon në rezultatet, objektivat dhe afatet e përfundimit të detyrave të drejtorisë per arkivimin e dokumentacionit dhe mbikëqyrja realizohet nga specialisti i protokoll-arkivës dhe punonjësit e ngarkuar nga çdo drejtori.
 
I.6 Detyrat e veçanta të vëndit të punës dhe përgjegjësitë kryesore:

• Të marrë në dorëzim dokumentacionin për arkivim nga çdo njësi organizative dhe specialistja e protokoll-arkivës
• Të bëjë përpunimin tekniko-shkencor të dokumenteve në bazë të kritereve dhe normave arkivore.
• Te bëje kompjuterizimin e dosjeve dhe të hartojë inventarin e vitit përkatës.
• Të bëjë verifikimin, ekzistencën dhe cilësinë e sistemimit të dokumenteve dhe t’i marre ato në dorëzim.
• Të kryejë rregullimin, sistemimin dhe arkivimin e dokumentacionit për arkivim, konform kërkesave të ligjit nr.9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, udhëzimeve të përgjithshme dhe akteve nënligjore që rregullojnë këtë veprimtari në institucion.
• Të dorëzojë, konform rregullave dokumentacionin e marrë në dorëzim, të  përpunuar, të sistemuar dhe të arkivuar sipas kërkesave të ligjit për arkivat dhe akteve nënligjore që rregullojnë këtë veprimtari.
• Te kryejë çdo detyrë tjeter të ngarkuar nga specialisti i protokoll-arkivës që lidhet me arkivimin e dokumentacionit dhe mbarëvajtjen e punës së ngarkuar.
 
I.7 Marrëdhëniet organizative

Punonjësi shtesë me kontratë të përkohshme, në detyrën e  specialistit të arkivës, ka varësi të drejtpërdrejtë nga specialistja e protokol-arkivës së drejtorisë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit. Ai/ajo ka marrëdhënie pune me specialistët përkatës të drejtorive të tjera për dokumentacionin që merr dhe përpunon. Ai/ajo, gjithashtu raporton, sipas kërkesës, së eprorëve të drejtorive përkatëse dhe Sekretarit të Përgjithshëm.
 
I.8 Kërkesat që duhet të plotësojë kandidati/ja për këtë vend pune janë:

a) Arsimi: Të ketë arsimin e lartë universitar sipas legjislacionit nw fuqi. Preferohet me master nw arkivistikw ose të ketë përvojë pune në arkivimin e dokumentacionit zyrtar. Diploma e mbrojtur jashtë vëndit, duhet të jetë e njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njëhsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.
b) Njohuri dhe aftësi:
÷ Njohuri të gjera të fushës, për arkivimin, konform kërkesave të ligjit nr.9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, udhëzimeve të përgjithshme dhe akteve nënligjore që rregullojnë këtë veprimtari në institucionet publike të mbështetura në përvojën profesionale, aftësi për të vlerësuar opsione opinionesh(politikash) dhe për të parashikuar pasojat nga përzgjedhja e tyre;
÷ Njohuri të ligjit nr.8577, date 10.02.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar dhe rregullores së brëndshme të Gjykatës Kushtetuese.
c) Të zotërojë metodat e reja të informacionit dhe të ketë aftësi të shumë të mira të njohjes e përdorimit të PC në programet baze të tij, të cilat duhet të jenë të dokumentuara ne kurrikulat universitare ose të lëshuara nga institucione të liçensuara për këtë qëllim.
d) Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe të punës në grup.
e) Të jetë i aftë nga ana shëndetsore, gjë të cilën duhet ta vërtetojë me raportin mjeko-ligjor.
  I.9 Pagesa:

Punonjësi shtesë me kontratë të përkohshme, në detyrën e  specialistit të protokoll-arkivës do të paguhet sipas akteve ligjore dhe nenligjore në fuqi në fushën e pagave.
 
I.10 Paraqitja e kerkesave dhe dokumentave:

a) Paraqitja e kërkesës dhe dokumentave do të bëhet pranë Drejtorisë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, brenda datës 26.07.2019.
b) Kandidati/ja, që plotëson kërkesat e vëndit të punes duhet të paraqesë
fotokopjen e dokumentave te meposhtme:
• Një kërkesë për punësim për vëndin e punës të shoqëruar me një
CV. Kërkesa të përmbajë adresën e banimit, numrin e telefonit ose celularit, e-mail dhe menyren e kontaktimit.
• Një kopje të diplomës së shkollës së lartë, së bashku me listën shoqëruese të notave.
• Një kopje të çertifikatave të kualifikimeve pasuniversitare etj.
• Një kopje të librezës së punës ose vërtetime punësimi.
• Një kopje të dëshmisë së zotërimit të gjuhës së huaj.
• Një kopje e dëshmisë së zotërimit të kompjuterit.
• Dëshmi të gjëndjes gjyqsore ose formularin e vetëdeklarimit të plotësuar për autorizim të kontrollit të figurës nga institucioni.
• Rekomandime dhe vlerësime pune nga punëdhënësi i fundit.
• Dëshmi të tjera(në se ka), që i çmon, se mund të vlejnë për vlerësimin e përgatitjes arsimore dhe përvojës profesionale.
 
I.11 Afati i punësimit të përkohshëm:

a) Punësimi do të jetë i përkohshëm në përputhje me periudhën kohore nga data e emërimit deri më 31.12.2019 dhe në vijim, sipas mundësive buxhetore.
 
I.12 Përzgjedhja dhe vlerësimi:

a) Përzgjedhja është e hapur për të gjithë kandidaturat, në zbatim të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar.
b) Përzgjedhja dhe vlerësimi i kandidaturave do të bëhet në dy faza:
÷ Faza e parë: kualifikimi për kandidaturat që plotësojnë kërkesat e vendit të punës dhe do të bazohet në dokumentacionin e kërkuar.
÷ Faza e dytë: Intervista e strukturuar me secilin kandidat e cila do të bazohet në njohuritë për Kushtetuten, Kodin e Proçedurave Administrative, Kodin e punës, ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar ligjin për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, ligjin nr.9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, ligjin për rregullat e etikës në administratën publike, ligjin për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare, ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe në njohuritë profesionale në fushën, ku do të konkurojë, CV-ja, kualifikimet, vlerësimin e punës etj.
c) Emërimi i kandidaturave të përzgjedhura do të bazohet në nenin 12, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykates Kushtetuese”, të ndryshuar.

Për më shumë informacion për Gjykatën Kushtetuese dhe veprimtarinë e saj mund të vizitoni edhe faqen tonë në internet: www.gjk.gov.al. Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni me numrin telefonik 04 2243698, ose në adresën: Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.26, Tiranë.
_________________________
 
GJYKATA KUSHTETUESE
 
Tiranë, më 16.07.2019. 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.