| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

SHPALLJE PËR NJË VËND TË LIRË PUNE PËR KATEGORINË E PUNONJËSVE MBËSHTETËS-MIRËMBAJTËS TEKNIK

stema_republikes
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST/E)

 
Në zbatim të nenit 12, të Ligjit nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të ndryshuar, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqiperise shpall proçedurën e plotësimit të vëndit të lirë të punës në kategorinë punonjës mbështetës:
 

1(një) punonjës të mirëmbajtjes teknike me kontratë pune në Sektorin e Shërbimeve të administratës së Gjykatës Kushtetuese.

Pozicioni më sipër u ofrohet të gjithë kandidatëve që plotësojnë kërkësat e kategorisë së punonjësve mbështetës për mirëmbajtës teknik.
 
 
 
Data e fillimit te njoftimit:
 
16 shkurt-2017
 
Data e mbarimit te njoftimit:
 
17 mars-2017
 
Data e fundit e dorëzimit të dokumentave:
 
17 mars-2017
 

 


Lexo shpalljen e plotë

Klasifikimi i kandidatëve të kualifikuar
 

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.