| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Mars 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Drita Shpendi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh, Këshilli i Ministrave, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.4018, datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, nr.3913, datë 23.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-1038, datë 12.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë”. 23 Mars, 2023 10:00
2. Drita Shpendi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh,për shkak se 22 mars është festë zyrtare, shqyrtimi i çështjes shtyhet për në datën 23 mars 2023 Këshilli i Ministrave, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.4018, datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, nr.3913, datë 23.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-1038, datë 12.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë”. 22 Mars, 2023 10:00
3. Ahmet Nezha, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Agjencia e Trajtimi të Kredive dhe Shoqëria përmbarimore “AFA 2010” “Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2022-1080 (185), datë 12.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë”. 21 Mars, 2023 11:30
4. Eduard Kelmendi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Bashkia Tiranë “Shfuqizimin e vendimit nr.00-2022-1082 (189), datë 13.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 21 Mars, 2023 10:00
5. : Dashmira Zaro, seancë plenare publike Këshilli i Ministrave dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor “Konstatimi vijimit të cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit të çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit brenda afatit 6 mujor të përcaktuar me vendimin nr. 2, datë 17.02.2022 të Gjykatës Kushtetuese. Konstatimi i mungesës së një mjeti ligjor efektiv për dëmshpërblim pas hyrjes në fuqi të vendimit nr.2, datë 17.02.2022 të Gjykatës Kushtetuese”. 16 Mars, 2023 10:00
6. Naile Kodhi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Bashkia Tiranë “Shfuqizimin e vendimit nr.00-2022-1020(194), datë 13.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.”. 15 Mars, 2023 12:00
7. Idriz Konjari, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Evropës dhe Punët e Jashtme “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2022-883, datë 13.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. ”. 15 Mars, 2023 10:00
8. Një grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Autoriteti i Konkurrencës dhe Bordi i Transparencës dhe kufizimit të përkohshëm të çmimeve të tregtimit me shumicë/pakicë të nënprodukteve të naftës dhe të gazit. ““1. Shfuqizimi i ligjit nr. 39/2022 “Për miratimin e aktit normativ nr. 5, datë 12.03.2022 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8540, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar””. 2. Shfuqizimi i ligjit nr. 42/2022 “Për miratimin e aktit normativ nr. 8, datë 25.03.2022 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8540, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar””. 09 Mars, 2023 10:00
9. Ndue Gjeta Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë “Shfuqizimi i vendimit nr.895 (1373), datë 28.12.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër”. 07 Mars, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.