PrintCloseKërkesa

Viti:  2011
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË; GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET; GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga Arjeta Çefa dhe Bledar Miloti, me autorizim. KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar nga Marsida Xhaferllari, me autorizim.
Objekti:  Shpallja si të papajtueshme me nenet 16/1, 17, 19, 20 dhe 35 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të: - termit kombësi, të përcaktuar në nenin 6/1 dhe 8; - termit kombësinë në përputhje me kombësinë e prindërve, të përcaktuar në nenin 42/2, germa e; - nenit 58, tërësisht, të ligjit nr. 10129, datë 11.05.2009 Për gjendjen civile.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  52
Data:  01.12.2011
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.5. Gjykatat, 1.2.2. Ligje dhe norma të tjera me fuqinë e ligjit, 1.3.1.2. Shumicë, 1.3.2.1. Mendim pakice, 1.4.7. Pranim i kërkesës, 1.5.1.3 Kontroll incidental, 1.6.1. Subjektet (legjitimimi), 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.1.20. Karta e të Drejtave Themelore të BE, 2.1.1.21. Konventa Europiane mbi të drejtat e fëmijës, 2.1.1.24. Rezoluta e Asamblesë Parlamentare të KE nr.1335 (2003), 2.1.1.26. Konventa Kuadër e KE për Mbrojtjen e Minoriteteve, 2.1.2.1. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 3.5. Siguria juridike, 3.7. Barazia para ligjit, 5.1.35. Autonomia personale, 5.1.41. Parimi i mosdetyrimit të shprehjes së përkatësisë etnike, 5.1.42. Parimi i respektimit të jetës private
Vendimi i Plotë:  Nr: 52 Date: 01.12.2011
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.