PrintCloseKërkesa

Viti:  2012
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KËSHILLI KOMBËTAR I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA (KKPAK)
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  1. Deklarimi si të papajtueshme me Kushtetutën, i ndryshimeve të pikës 4 të VKM nr. 277, datë 18.06.1997, të bëra nga VKM nr. 602, datë 23.07.2010 dhe VKM nr. 870, datë 18.06.2008; 2. Deklarimi si të papajtueshme me Kushtetutën, i ndryshimeve të pikës 4 të VKM nr. 31, datë 20.01.2001, të bëra nga VKM nr. 604, datë 23.07.2010; VKM nr. 603, datë 23.07.2010; VKM nr. 871, datë 18.06.2008 dhe VKM nr. 872, datë 18.06.2008.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  37
Data:  13.06.2012
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.9. Partitë politike dhe organizata të tjera, 1.2.5. Vendime të Këshillit të Ministrave, 1.3.1.2. Shumicë, 1.3.2.1. Mendim pakice, 1.4.1. Shfuqizim, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 1.6.1. Subjektet (legjitimimi), 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 3.5. Siguria juridike
Vendimi i Plotë:  Nr: 37 Date: 13.06.2012
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.