PrintCloseKërkesa

Viti:  2015
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR VLORË
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 55 të Kodit të Procedurës Civile (KPC-ja), sipas interpretimit të bërë nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë me vendimin unifikues administrativ nr.3, datë 28.04.2014, si dhe i nenit 32/f të ligjit nr.9877, datë 18.02.2008 Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  26
Data:  22.05.2015
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 26 Date: 22.05.2015
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.