PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA E MEDIAVE ELEKTRONIKE SHQIPTARE (SHMESH), përfaqësuar në gjykim nga z.Oljon Kaso.
Subjekti i Interesuar:   KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga z. Alban Brati, z. Gazmend Bici dhe znj. Sonila Kadare. AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE (AMA), përfaqësuar nga znj. Sara Xhumbari.
Objekti:  Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën i paragrafit 3 të nenit 62 të ligjit nr.97/2013, datë 04.03.2013 Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  56
Data:  27.07.2016
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 56 Date: 27.07.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.