PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA E NDËRTUESVE TË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga avokatët Edisa Theodhori dhe Genc Çifligu, me prokurë të posaçme.
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga Merita Qato, me autorizim. KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar nga Elira Kokona dhe Embro Ahmetaj, me autorizim.
Objekti:  Shfuqizimi i nenit 19 të ligjit nr. 22/2018 Për strehimin social, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të nenit 19 të ligjit nr. 22/2018 Për strehimin social, deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  21
Data:  28.04.2021
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 21 Date: 28.04.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.