PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E APELIT SHKODËR
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE AVOKATI I POPULLIT
Objekti:  Shfuqizimi i togfjalëshit pa marrë më parë lejen nga organi kompetent sipas dispozitave të veçanta në paragrafin e parë të nenit 262 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, si i papajtueshëm me nenet 17, pika 1 dhe 47 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  24
Data:  04.05.2021
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 24 Date: 04.05.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.