PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ANTON LLESHAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 170, datë 11.09.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; nr. 209, datë 30.09.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2021-695, datë 20.05.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nxjerrja e një akti në lidhje me lejimin e kandidatit Anton Lleshaj për të vazhduar procedurat për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  103
Data:  28.07.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 103 Date: 28.07.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.