PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MUVEKET DALAÇI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Interpretim i nenit 5 të ligjit nr. 150/2014, datë 06.11.2014 Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  104
Data:  15.09.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 104 Date: 15.09.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.