PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MALO BODO
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi vetëm i pjesës së dispozitivit të vendimit nr. 1085/2021, datë 05-07-2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë për rikthimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, si e papajtueshme me Kushtetutën. Rikthimi i çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Lartë me të njëjtin trup gjykues.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  113
Data:  08.10.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 113 Date: 08.10.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.