PrintCloseKërkesa

Viti:  126
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA INDUSTRI NDËRTIM SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-229, datë 17.02.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 236, datë 20.04.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 218, datë 21.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  126
Data:  29.10.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 126 Date: 29.10.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.