PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  TOM BREGU
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor në ngarkim të shtetasit Tom Bregu. Shfuqizimi i vendimeve nr. 715 (4873), datë 30.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër; nr. 161, datë 14.04.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2021-160, datë 26.02.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  129
Data:  02.11.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 129 Date: 02.11.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.