PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DASHMIRA ZARO
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 443, datë 18.07.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, për pjesën e padisë që ka shpallur moskompetencë lëndore; nr. 392, datë 24.07.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër; nr. 29, datë 04.03.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 688, datë 27.04.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 103, datë 26.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimi i çështjes për vazhdimin e gjykimit në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  118
Data:  08.10.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 118 Date: 08.10.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.