PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA UNIONI I NOTERËVE SHQIPTARË, përfaqësuar nga kryetari i shoqatës, Admir Drago dhe av. Bledar Fejzo, me autorizim
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar me autorizim nga Mimoza Arbi. KËSHILLI I MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar me autorizim nga Besmir Beja dhe Embro Ahmetaj. MINISTRIA E DREJTËSISË, përfaqësuar me autorizim nga Besmir Beja. DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË, përfaqësuar me autorizim nga av. Arben Hakani.
Objekti:  Shfuqizimi i pikës 2 të nenit 8, pikës 6 të nenit 10, pikës 4 të nenit 15, shkronjave d dhe dh të pikës 2 të nenit 26, pikës 5 të nenit 26, shkronjave ç dhe d të nenit 27, pikës 2 të nenit 31, neneve 41-53, shkronjës ll të pikës 1 të nenit 63, fjalisë Paga e zëvendësnoterit nuk mund të jetë më e ulët se 150 % e pagës minimale mujore në shkallë vendi, sipas legjislacionit në fuqi në pikën 2 të nenit 75, shkronjave dh dhe gj të nenit 81, nenit 95, nenit 96, togfjalëshit identifikuesin elektronik të aktit në shkronjën a të pikës 1 të nenit 105, si dhe të fjalisë Çdo akt dhe veprim noterial merr nga sistemi elektronik një numër unik elektronik në nenin 106 të ligjit nr. 110/2018 Për noterinë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1045, datë 15.01.2020 Për mënyrën e ndërlidhjes, nivelin e aksesit dhe të bashkëveprimit të sistemit elektronik të Dhomës Kombëtare të Noterisë me bazat e tjera të të dhënave, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të shkronjave d dhe dh të pikës 2 të nenit 26, si dhe të neneve 41-53, 95, 96 dhe 106 të ligjit nr. 110/2018 Për noterinë dhe të vendimit nr. 1045, datë 15.01.2020 të Këshillit të Ministrave, deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  32
Data:  27.10.2021
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 32 Date: 27.10.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.