PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ZYRA E PËRMBARIMIT PRIVAT ARB SH.P.K., përfaqësuar nga administratori, Alban Ruli.
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, në mungesë. KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, në mungesë. AVOKATURA E SHTETIT, përfaqësuar me autorizim nga Abaz Deda dhe Embro Ahmetaj. BANKA E TIRANËS SH.A., në mungesë. KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE, përfaqësuar me autorizim nga Vildana Kabetaj.
Objekti:  Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të caktuar me ligj. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes civile nr. 11243-02837-00-2017 akti, datë regjistrimi 14.09.2017 dhe çështjes nr. 6 regjistri, datë 30.12.2020 në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  33
Data:  01.11.2021
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 33 Date: 01.11.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.