PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA E BASHKIVE TË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga av. Jordan Daci, me autorizim.
Subjekti i Interesuar:  PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga Bledar Dervishaj dhe Katrin Treska, me autorizim. KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga Mimoza Arbi, me autorizim. KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar nga Elira Kokona dhe avokati i shtetit Embro Ahmetaj, me autorizim. AVOKATI I POPULLIT, Erinda Ballanca, e paraqitur personalisht në gjykim. KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, përfaqësuar nga Madalena Koja, me autorizim. PARTIA BINDJA DEMOKRATIKE, përfaqësuar nga av. Erind Mërkuri dhe Fabian Topollari, me autorizim.
Objekti:  Konstatimi antikushtetues i zgjedhshmërisë/procesit zgjedhor të zhvilluar më 30 qershor 2019 për zgjedhjen e organeve të qeverisjes vendore, të kryetarëve të bashkive dhe anëtarëve të këshillave bashkiakë dhe, si rrjedhojë, konstatimi antikushtetues i zgjedhjes së anëtarëve të këtyre organeve. Verifikimi i kushtetutshmërisë së veprimtarisë së partisë Bindja Demokratike në lidhje me regjistrimin e saj në gjykatë dhe zgjedhjet e datës 30 qershor 2019.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  36
Data:  04.11.2021
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 36 Date: 04.11.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.