PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E APELIT VLORË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i nenit 1 të ligjit nr. 41/2021, datë 23.03.2021 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  153
Data:  17.12.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 153 Date: 17.12.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.