PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PARTIA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i neneve 3 dhe 4 të ligjit nr. 38/2019, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 Për vetëqeverisjen vendore, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të neneve 3 dhe 4 të ligjit nr. 38/2019, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 Për vetëqeverisjen vendore, si dhe të çdo akti nënligjor të nxjerrë nga Këshilli i Ministrave, për zbatimin e këtyre neneve, deri sa vendimi i Gjykatës Kushtetuese mbi këtë çështje të hyjë në fuqi.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  151
Data:  13.12.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 151 Date: 13.12.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.