PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EMIN LUSHA
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 282, datë 10.12.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; nr. 36, datë 21.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2020-991, datë 28.12.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  38
Data:  02.12.2021
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 38 Date: 02.12.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.