PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA DRAGOBIA ENERGY SH.P.K., SHOQËRIA GENER 2 SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1177, datë 21.07.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi deri në përfundim të shqyrtimit të çështjes nga Gjykata Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  157
Data:  23.12.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 157 Date: 23.12.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.