PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ZYRA E PËRMBARIMIT PRIVAT ARB SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  RAIFFEISEN BANK SH.A. KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE SH.A
Objekti:  Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes civile nr. 11118-00653-00-2019 Akti, datë regjistrimi 13.03.2019 dhe të çështjes nr. 9 regjistri, datë 26.03.2021 në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  39
Data:  09.12.2021
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 39 Date: 09.12.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.