PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË SHKODËR
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i nenit 7 të ligjit nr. 119/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014 Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të ndryshuar, i cili ka ndryshuar nenin 51, pika 1, shkronja e, të ligjit nr. 107/2014 Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të ndryshuar, me përmbajtje si vijon: kryerja e punimeve pa leje brenda brezit të zhvillimeve të kontrolluara në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit, në zonat e mbrojtura apo zonën kufizuese të një monumenti kulture dënohet me 5.000.000 (pesë milionë) lekë gjobë, pasi bie në kundërshtim me nenet 17 dhe 42 të Kushtetutës dhe nenet 6 dhe 1 të protokollit nr. 1 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  52
Data:  05.05.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 52 Date: 05.05.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.