PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PETRI SINANI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 795, datë 19.02.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr. 3406 (3580), datë 13.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2021-1600, datë 21.10.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  48
Data:  20.04.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 48 Date: 20.04.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.