PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ALBCHROME SH.P.K., përfaqësuar nga avokatët Evelina Qirjako dhe Jordan Daci, me prokurë.
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ, TIRANË, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, me autorizim. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, në mungesë. DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, në mungesë.
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1489 (157), datë 30.09.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  11
Data:  21.04.2022
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 11 Date: 21.04.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.