PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SALI HASA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 40, datë 17.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 44, datë 21.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 21, datë 14.07.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 00-2021-778, datë 07.10.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 1 të ligjit nr. 41/2021, datë 23.03.2021 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995, Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar. Interpretimi i shkronjës dh në pikën 1 të nenit 441 të Kodit të Procedurës Penale në pajtim me nenin 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  47
Data:  20.05.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 47 Date: 20.05.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.