PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE ARB SH.P.K., përfaqësuar nga administratori, Alban Ruli.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 6, datë 16.12.2021 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shqyrtimi i kërkesës nga një tjetër trup gjykues.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  56
Data:  20.05.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 56 Date: 20.05.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.