PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  XHEMAL MOLLA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 567, datë 15.03.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr. 10-2013-780, datë 13.05.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr. 00-2022-312 (1), datë 10.01.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  65
Data:  15.06.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 65 Date: 15.06.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.