PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MINERVA KOTHERJA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve datë 07.02.2022 Për revokimin e vendimit të caktimit të seancës gjyqësore dhe nr. 00-2022-770, datë 07.03.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë për shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesja në seancë gjyqësore me praninë e palëve.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  98
Data:  19.07.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 98 Date: 19.07.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.