PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  FLUTURA KAJA, RODOLF KAJA, SAMUEL KAJA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 10514, datë 05.11.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1457, datë 15.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-136, datë 12.01.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  84
Data:  08.07.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 84 Date: 08.07.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.