PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALFRED PJETRI (RRETHI)
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 770 (3936), datë 05.10.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër; nr. 391, datë 28.09.2016 të Gjykatës së Apelit Shkodër; 00-2022-105, datë 10.02.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  106
Data:  26.07.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 106 Date: 26.07.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.