PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SELMAN GAZIDEDJA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 4685, datë 09.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe nr. 00-2022-16 (10), datë 17.01.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, nga një tjetër trup gjykues.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  102
Data:  19.07.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 102 Date: 19.07.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.