PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SOKOL PËRMARKAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i neneve 19, shkronja o dhe 112, pikat 1, 2 dhe 3 të vendimit nr. 209, datë 06.04.2022 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e rregullores së përgjithshme të burgjeve, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  111
Data:  16.09.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 111 Date: 16.09.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.